Powrót do poprzedniej strony
Regulamin

I DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE


1.REGULAMIN dotyczy sprzedaży biletów dokonywanej za pośrednictwem serwisów biletowych ESKANDER udostępnionych pod adresami kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl.

2.ESKANDER serwis biletowy udostępniony pod nazwami Kabaretowe bilety, teatralne bilety , Kultura i rozrywka. ESKANDER Krzysztof Grzegocki z siedzibą w Opolu ( 45-030 ) przy ul. Mlczewskiego 3/1 , numer NIP 755-101-70-69 , REGON 531635121.

3. BILET dokument uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie wskazane na bilecie .

4. BILET ELEKTRONICZNY bilet w formie PDF uprawniający Klienta do wstępu na wydarzenie .

5. WYDARZENIE spektakl teatralny , koncert, spektakl kabaretowy lub inne wydarzenie kulturalne organizowane przez Organizatora, na które bilety sprzedaje serwis biletowy ESKANDER.

6. ORGANIZATOR osoba prawna lub osoba fizyczna , która realizuje wydarzenie.

7.KLIENT osoba lub podmiot nabywający Bilety na zasadach określonych w regulaminie.

8. PŁATNOŚĆ opłata za zamawiane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.


Serwisy umożliwiają zakup biletów na wszystkie udostępnione na stronach wydarzenia pod warunkiem dokonania zapłaty za zamawiane bilety w momencie ich zakupu.

Złożenie zamówienia na zakup biletów jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją przez Kupującego.


 

II ZAMÓWIENIA


1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez Kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:


a) wybór wydarzenia z listy udostępnionych wydarzeń zakończone naciśnięciem linku KUP BILET

b) wybór liczby zamawianych biletów w zależności od wydarzenia oraz rodzaju biletu (bilet ulgowy dotyczy uczniów oraz studentów z ważnym dokumentem upoważniającym do zniżki) z lub bez wskazania wybieranych miejsc na planie wydarzeń

c) wybór możliwego sposobu dostawy zamówionych biletów oraz akceptacja kosztów zamówienia i zasad zakupu

d) zapłata za zarezerwowane bilety za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

e) potwierdzenie dokonanego zamówienia poprzez wysłanie na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej informacji o jego statusie.


2. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl mogą ograniczyć liczbę zamawianych w jednej transakcji liczby biletów. Informacja o takiej sytuacji publikowana będzie razem z informacją o danym wydarzeniu.


III PŁATNOŚCI


3. Płatność za zamawiane bilety następuje w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

4. Ostateczne koszty zamówienia biletów składają się z ceny biletów i opłat dodatkowych (m.in. kosztów dystrybucji i płatności). Wszystkie doliczane do cen biletów opłaty dodatkowe podawane są do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.

5. Zamówienie nieopłacone w ciągu czasu podanego na etapie przyjmowania zlecenia zostaje automatycznie anulowane.


IV DOSTAWA


6. Udostępnienie biletów Kupującemu następuje po potwierdzeniu przyjęcia płatności w sposób wskazany w zamówieniu i w terminie z niego wynikającym.

7. Sposoby i terminy dostarczania biletów zależą od możliwości organizacyjnych danego wydarzenia i są podawane w momencie wprowadzania szczegółów zamówienia.

8. Jeżeli udostępnienie biletów odbywać się będzie z opóźnieniem w stosunku do momentu dokonania zapłaty za bilety Kupujący dodatkowo jest informowany o momencie rozpoczęcia dystrybucji na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.

9. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania firm kurierskich lub Poczty Polskiej oraz Organizatorów wydarzeń oraz własne błędy powstałe w wyniku niepoprawnego działania Kupującego, w przypadku jeśli własne działania Serwisów zostały wykonane zgodnie ze złożonym zamówieniem Kupującego.

10. Kupujący zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do obioru biletów wskazanych w zamówieniu.

11. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

12. W przypadku jeśli zamówione bilety nie dotrą do Kupującego w zakładanym terminie Kupujący może zwrócić się serwisów biletowych ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl.


V ZWROTY


13. Zwroty biletów realizowane są tylko w przypadku odwołania wydarzenia, zmiany jego daty, miejsca lub innej istotnej zmiany w programie wydarzenia.


 

VI DANE OSOBOWE


14. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności na udostępnianie niezbędnych danych organizatorowi wydarzenia, na które dokonywana jest rezerwacja oraz realizacji dostawy.

15. W wypadku, kiedy usługa elektroniczna wymaga podania przez Kupującego określonych danych, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.


VII REKLAMACJE


16. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisów biletowych ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl.

17. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej potrzebę jej zgłoszenia. Do reklamacji należy złożyć opis zaistniałej sytuacji.

18. Wszelkie reklamacje należy kierować na adresy wskazane w potwierdzeniu zamówienia lub na adres: bilety@eskander.com.pl.

19. Termin składania reklamacji upływa w momencie rozpoczęcia wydarzenia, którego reklamacja dotyczy.

20. Reklamacje rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do serwisów biletowych ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl , z zastrzeżeniem ust. 25.

21. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.

22. Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza serwisów biletowych ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl ograniczona jest do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego.

23. Reklamacje dotyczące płatności realizowanych poprzez usługę Przelewy24.pl rozpatrywane są przez Przelewy24.pl na zasadach przyjętych przez właściciela tego serwisu i dostępnych na stronie www.przelewy24.pl. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tej usługi.

24. W przypadku spektakli teatralnych oraz wydarzeń rejestrowanych przez TV spóźnieni widzowie zajmują miejsca wskazane przez obsługę.


VII INNE POSTANOWIENIA

 

25. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku wysłania takich treści serwis serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl mają prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego.

26. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl prowadzą wyłącznie dystrybucję biletów i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poczynione przez Organizatorów wydarzeń lub informacje przez niego przekazywane. Całkowita odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży po stronie jego Organizatora. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl nie ponoszą odpowiedzialności wobec Kupujących za działania Organizatorów wydarzeń, w szczególności za odwołane lub opóźnione wydarzenia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na wydarzenie Kupującemu jeżeli nie będzie on akceptował lub spełniał warunków wynikających z regulaminu danego wydarzenia, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa jego uczestników. Dane Organizatora wydarzenia są każdorazowo podawane do wiadomości Kupującego w momencie składania zamówienia.

27. Serwisy biletowe ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl nie odpowiadają za błędy w trakcie korzystania z serwisu wynikające z nieumiejętnego korzystania z serwisu przez Kupującego. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z serwisów w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem.

28. W przypadku nieważności części postanowień niniejszego regulaminu reszta zachowuje swoją ważność.

29. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania na stronach serwisów biletowych ESKANDER działających pod adresem kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl

30. Spory pomiędzy serwisami biletowymi ESKANDER kabaretowebilety.pl/ teatralnebilety.pl/ kulturairozrywka.pl a Kupującym poddane będą do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi powszechnemu.


Data publikacji ostatniej wersji: 25.12.2014

Regulamin serwisu Biletowego ESKANDER  ważny do dnia 24.12.2017